REGULAMIN RADY GOSPODARCZEJ

przy Burmistrzu Miasta Milanówek

§1

Regulamin określa zadania, organizację i tryb pracy Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Milanówek, zwanej dalej „Radą”.

§2

1.Rada jest organem opiniodawczo -doradczym Burmistrza Miasta Milanówek w zakresie kształtowaniu polityki gospodarczej miasta Milanówek, a także rozwoju przedsiębiorczości na jego obszarze.

2.Apolitycznym (jako ciało gremialne nie angażuje się w popieranie żadnych opcji politycznych działających na terenie miasta, ani ich przedstawicieli)

3.Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

§3

1.Celem Rady jest:

a)przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;

b)prognozowanie rozwoju społeczno –gospodarczego Milanówka

;c)reprezentowanie interesów przedsiębiorców, rzemieślników i innych podmiotów gospodarczych w kontaktach z organami administracji samorządowej;

d)promowanie Milanówka jako miasta atrakcyjnego dla inwestycji gospodarczych;e)wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Milanówka i pobudzających aktywność społeczno –gospodarczą mieszkańców Milanówka;

f)promocja i integracja lokalnej przedsiębiorczości.

2.Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:a)prowadzenie działalności polegającej na organizowaniu m. in. odczytów, prelekcji, spotkań, debat, konferencji i szkoleń;b)publiczne wyrażanie i prezentowanie stanowiska odnoszącego się do spraw gospodarczych dotyczących Milanówka;c)doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne;d)wspieranie i inicjowanie inicjatyw gospodarczych;e)opiniowanie i konsultowanie dokumentów dotyczących polityki gospodarczej Milanówka.

§4

1.Rada jest organem kolegialnym.

2.Radę tworzą przedsiębiorcy mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie Milanówka, oraz eksperci z różnych dziedzin

3.Burmistrz zwołuje i prowadzi pierwsze posiedzenie Rady, podczas którego wybierany jest Przewodniczący Rady oraz od 1 do 3 zastępców jako Prezydium Rady.

§5

1.Rada obraduje na posiedzeniach, które zwołuje, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Burmistrza.

2.Powiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia oraz jego porządku dokonywane są drogą elektroniczną bądź telefonicznie.Zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na siedem dni przed posiedzeniem.W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin ten może być krótszy.

3.Porządek posiedzenia może zostać uzupełniony na wniosek członka Rady lub Burmistrza.

§6

1.Posiedzenia Rady są otwarte.

2.Wszyscy obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności.

3.W posiedzeniach Rady uczestniczyć może Burmistrz Miasta Milanówek, jego Zastępcy oraz pracownicy Urzędu Miasta Milanówek.

4.Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu Rady inne osoby, których udział uznany zostanie za niezbędny lub pomocy w przygotowaniu decyzji, stanowiska lub opinii Rady.

§7

1.Decyzje Rady i jej opinie przyjmowane są w formie uchwał na posiedzeniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady obecnych na posiedzeniu.

2.W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3.Treść uchwały wpisuje się do protokołu posiedzenia.

4.Uchwała dla swojej ważności musi być:a.podjęta na prawidłowo zwołanym posiedzeniu;b.podpisana przez Przewodniczącego Rady.

5.Każdy z członków Rady może zgłosić zdanie odrębne od uchwały informując o tym Przewodniczącego posiedzenia. Informacje o złożeniu zdania odrębnego wpisuje się w treść protokołu.

6.W terminie 7 dni od daty posiedzenia zgłaszający zdanie odrębne zobowiązany jest do złożenia go w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem. Treść zdania odrębnego dołącza się do protokołu posiedzenia zawierającego treść uchwały.

§8

1.Za obsługę organizacyjną Rady odpowiada Referat Organizacyjny Urzędu Miasta Milanówek.

2.Obsługa organizacyjna obejmuje w szczególności:a)przekazywanie członkom Rady i osobom zaproszonym informacji o terminie, miejscu i porządku posiedzenia;

b)protokołowanie posiedzeń Rady oraz archiwizowanie i przechowywanie dokumentów;c)sporządzanie projektów decyzji, stanowisk i opinii Rady oraz innych dokumentów.

§9

1.Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

a)reprezentowanie Rady;

b)kierowanie całokształtem prac Rady;

c)wnioskowanie do Burmistrza w sprawach związanych z pracami Rady.

d)wnioskowanie o powołanie nowego członka Rady

2.Do każdej z wymienionych czynności Przewodniczący wyznaczyć może jednego z Zastępców.

§10

Powoływanie i odwoływanie członków Rady

1.Nowego członka Rady na wniosek Przewodniczącego powołują członkowie Rady w głosowaniu jawnym.

2.Członek Rady może zrezygnować w każdym czasie.

3.Wykreślenie członka Rady z listy członków może nastąpić na mocy uchwały Rady w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad regulaminu lub, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów wewnętrznych Rady, łamania zasad etyki biznesu.

§11

W sprawach nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyzji podejmuje Przewodniczący Rady.